Search
Close this search box.

Benoemings nou oop vir die jaarlikse Helgaard Steyn-prys

Benoemings word nou ingewag vir die jaarlikse Helgaard Steyn-prys wat vanjaar in die kategorie skilderkuns toegeken word.

Die Helgaard Steyn-prys word jaarliks toegeken, om die beurt elke vier jaar in die kategorieë musiekkomposisie, skilderkuns, letterkunde en beeldhoukuns.

Die waarde van die prys het oor die afgelope dekades aansienlik toegeneem (tot meer as R500 000), wat die Helgaard Steyn-prys een van die grootste kunspryse in die land maak.

Vorige ontvangers van die Helgaard Steyn-prys vir skilderkuns is Kagiso Patrick Mautloa, Pippa Skotnes, Nel Erasmus, Robert Hodgins, Cyril Coetzee, Bronwen Findlay en Pauline Gutter. 

Die drie beoordelaars vir die 2023-prys is Angela de Jesus van die Universiteit van die Vrystaat, Annemi Conradie van die Noordwes-Universiteit en Shonisani Netshia van die Universiteit van Johannesburg.

Die sluitingsdatum vir benoemings is 31 Augustus 2023
dit moet aanlyn ingedien word.

Rig enige navrae aan info@helgaardsteynpryse.co.za

Benoemings vir 2023

Vereistes en voorwaardes vir benoeming van kandidate:

 1. Die Helgaard Steyn-pryse word toegeken aan enige Suid-Afrikaans gebore kunstenaar wat oor die afgelope vier jaar ’n kunswerk gelewer het wat, volgens die beoordelaars, die mees verdienstelike werk in die betrokke dissipline is, wat publiek toeganklik bewaar word, byvoorbeeld in ’n openbare kunsversameling of permanent geïnstalleer is aan/in ’n openbare gebou of ruimte in Suid-Afrika.

 2. Die beoordelaars interpreteer bepalings sodat die verdienstelikheid van die kunswerke wat vir bekroning oorweeg word, hul verteenwoordiging van hoogstaande prestasies en vernuwende leierskap wat die kunstenaar oor ’n langer tydperk gelewer het, sal insluit.

 3. ‘n Allesomvattende vertolking van die kategorieë van skilderkuns wat volgens hedendaagse praktyk ook reeks tekeninge, tapisserieë, grafiese drukwerk of werk op papier insluit.

 4. Kunsmuseums, galerye en hul afgevaardigdes, kurators, kunskonsultante en kunste-praktisyns word uitgenooi om kunswerke te nomineer deur die paneel van beoordelaars te voorsien met ’n motivering, ’n curriculum vitae van die betrokke kunstenaar en die besonderhede van die betrokke kunswerk (insluitende visuele dokumentasie).

 5. Daar sal namens die Trust in geen verdere korrespondensie getree word oor die meriete van spesifieke toekennings nie.
Vorige Wenners
Vorige Wenners
Vorige Wenners
Vorige Wenners

Die Helgaard Steyn Pryse word jaarliks, in vierjaarlikse afwisseling, toegeken aan:

Die kunsskilder wat in die dan afgelope vier jaar die beste skilderwerk geskep het en op ‘n openbare uitstalling te koop aangebied het, of so ‘n skilderstuk in opdrag van ‘n private persoon of ‘n openbare liggaam geskep het, mits dit dan op so ‘n wyse in die openbaar geplaas word dat die algemene publiek redelike toegang daartoe het.

Die skrywer van die beste werk van enige aard in die Afrikaanse taal wat in die dan afgelope vier jaar in minstens driehonderd (300) druk-eksemplare op die ope mark te koop aangebied is.

Die beeldhouer wat in die dan afgelope vier jaar die beste beeldhouwerk geskep het en op ‘n openbare uitstalling te koop aangebied het, of so ‘n beeldhouwerk in opdrag van ‘n private persoon of ‘n openbare liggaam geskep het, mits dit dan op so ‘n wyse in die openbaar geplaas word dat die algemene publiek redelike toegang daartoe het.

Die komponis wat in die dan afgelope vier jaar die beste musiekwerk gekomponeer het en minstens tien volledige eksemplare daarvan op die ope mark te koop aangebied het.

Die Geskiedenis van die Helgaard Steyn Trust

Die Helgaard Steyn Trust het tot stand gekom uit die boedel van wyle dr. Johan Heinrich (Jan) Steyn. Hy is op 20 April 1902 gebore en was die oudste van ses kinders van Barendina Wilhelmina (Dina) Richter en Hillegard Mulder (Helgaard) Steyn. 

Dr. Steyn was ‘n oud-student van die voormalige Grey-Universiteitskollege (die huidige Universiteit van die Vrystaat). Hy het ‘n doktorsgraad in Ekonomie en Staatsleer (cum laude) aan die Universiteit van Heidelberg in Duitsland verwerf. 

In 1961 het Potchefstroom Universiteitskollege (die huidige Noordwes-Universiteit) ‘n eredoktorsgraad in die Ekonomiese Wetenskappe aan hom toegeken. 

Hy het, tot sy uittrede in 1966, agtien jaar lank as LV vir Potchefstroom gedien. Hy was ‘n vrygesel en is op 15 Desember 1983 in die ouderdom van 81 jaar in Bloemfontein oorlede.

Benoemings nou oop vir die jaarlikse Helgaard Steyn-prys

Benoemings word nou ingewag vir die jaarlikse Helgaard Steyn-prys wat vanjaar in die kategorie musiekkomposisie toegeken word. 

Die Helgaard Steyn-prys word jaarliks toegeken, om die beurt elke vier jaar in die kategorieë musiekkomposisie, skilderkuns, letterkunde en beeldhoukuns. 

Die waarde van die prys het oor die afgelope dekades aansienlik toegeneem (tot meer as R500 000), wat die Helgaard Steyn-prys een van die grootste kunspryse in die land maak.  
Vorige ontvangers van die Helgaard Steyn-prys vir musiekkomposisie is Roelof Temmingh, Peter Klatzow, Stefans Grové, Hans Huyssen en Adrian More. 

Die sluitingsdatum vir benoemings is 30 September 2022 –
dit moet aanlyn ingedien word.

Rig enige navrae aan info@helgaardsteynpryse.co.za. 

Meer oor die Helgaard Steyn-Trust

Die trust het ontstaan uit die boedel van dr. J.H. (Jan) Steyn (1902-1983), oudleerling van die Grey-universiteitskollege (nou die Universiteit van die Vrystaat), voormalige LP vir Potchefstroom en maatskappydirekteur. Die trust is genoem na sy vader, ’n eertydse LPR van Bloemfontein en die jongste broer van M.T. Steyn, die laaste president van die eertydse Republiek van die Oranje-Vrystaat. Die huidige trustees is me. Hanneli Rupert-Koegelenberg, mnr. Gerard Rupert, mnr. Francois van der Merwe, mnr. Johannes van Niekerk en ABSA Trust Bpk. 

Die doel van die Helgaard Steyn-Trust is om die bewaring van landbougrond in die Vrystaat en die kunste in Suid-Afrika te bevorder. Vyftig persent van die netto jaarlikse huurinkomste uit die bewaringsgebied word aangewend vir die Helgaard Steyn-prys. Die oorhandiging vind al om die ander jaar in Potchefstroom en Bloemfontein onderskeidelik plaas. 

Die hoofde van die tersaaklike departemente van die Noordwes-Universiteit en die Universiteit van die Vrystaat stel elk ’n beoordelaar in die betrokke dissipline aan; dié twee benoem dan ’n derde beoordelaar van buite.

Die drie beoordelaars vir die 2022-prys is professor Chris van Rhyn van die Noordwes-Universiteit, mnr. Lance Phillip van die Universiteit van die Vrystaat en professor Hendrik Hofmeyr van die Universiteit van Kaapstad.

Benoemings vir 2022

Vereistes en voorwaardes vir benoeming van kandidate:

 1. Enige Suid-Afrikaans gebore komponis kan vir die Helgaard Steyn-prys in aanmerking kom. Die prys sal toegeken word aan die genomineerde kontemporêre musiekkomposisie wat die beoordelaarspaneel as die mees verdienstelike beskou. Werke wat in die vier jaar van 2018 tot 2021 gekomponeer en uitgevoer is, kan ingeskryf word. ’n Opname van die werk moet beskikbaar wees en/of ’n uitvoering daarvan moes reeds in die publiek plaasgevind het. 

 1. Enige individu, organisasie of instansie in die musiekdissipline kan ’n komposisie aan die beoordelaarspaneel benoem deur ’n skriftelike motivering, ’n curriculum vitae van die komponis en besonderhede oor die werk, met inbegrip van ’n partituur (indien van toepassing) en ’n opname (of skakel na ’n aanlyn opname) voor te lê. 

 1. Voorleggingskriteria:
  • Komposisies moet minstens 10 minute lank wees. ​
  • Die musiek kan gekomponeer wees vir enige toonsetting, met inbegrip van solo-instrument of stem (met of sonder begeleiding), ensembles, orkeste, elektroniese musiek en elektro-akoestiese musiek. Werke vir verhoogproduksies soos opera, ballet en kontemporêre dans kan ook voorgelê word. 
  • Akoestiese werke moet ’n partituur insluit.
  • Elektroniese en elektro-akoestiese werke moet volledige aanwysings vir die uitvoering daarvan insluit, asook ’n partituur indien van toepassing.
  • Partiture van elektroniese musiek moet die ontwerp van die komposisie in breë trekke saam met ’n lys van opgeneemde en elektronies geskepte klanke insluit. 
  • Alle voorleggings moet ’n MP3-klankopname en/of ’n MP4-video-opname insluit. 

 1. Beoordelingskriteria:
  • Partiture, waar van toepassing, moet van ’n professionele standaard wees. Die notering en ander aanwysings vir uitvoering moet duidelik en foutloos versorg wees; so ook die uitleg.
  • Aanwysings vir uitvoering, asook skemas, moet duidelik en foutloos versorg wees.
  • Ofskoon geen styl vir die werke voorgeskryf word nie, moet dit ’n volwasse en vars komposisiestem verteenwoordig.
  • Werke moet ’n gevorderde tegniek vertoon; dit sluit gevorderde kennis van die instrumente/stemme en/of elektroniese hulpmiddels wat daarvoor nodig is, asook ’n deeglike struktuurontwerp, in. Dit beteken nie dat kompositoriese hulpbronne nie opsetlik onidiomaties gebruik mag word nie.  

 1. Die beoordelaars vertolk die gees van die Helgaard Steyn-Trust se voorwaardes as sou dit te kenne gee dat die meriete van die wenkomposisie ’n voorbeeld van artistieke uitnemendheid en vernuwende leierskap deur die komponis oor ’n langdurige tydperk moet insluit.

 1. Geen korrespondensie oor die meriete van enige bepaalde toekenning sal namens die Helgaard Steyn-Trust onderneem word nadat die beoordelaars hul aanbeveling aan die trustees gemaak het en die naam van die ontvanger van die prys aangekondig is nie.

Benoemingsvorm

Individu/instansie wat nomineer

Indien jou aansoek suksesvol gelaai is, sal jy ‘n boodskap ontvang ter bevestiging. Indien jy nie ‘n boodskap ontvang nie, of indien jy enige probleme ervaar met die oplaai van jou aanhangsels, e-pos dit asb. na info@helgaardsteynpryse.co.za